Ympäristö


Pohjavedet

Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien suotautuessa maaperän läpi. Pohjaveden laatu on parhaimmillaan ja määrä enimmillään hiekka ja sora-alueilla, joilla hyvän vedenläpäisevyyden johdosta suurin osa sade- ja sulamisvesistä imeytyy pohjavedeksi. Suomessa pohjavedet on luokiteltu esiintymän laadun ja käytön mukaisesti kolmeen luokkaan. Luokitelluille pohjavesialueille on myös määritelty pohjaveden muodostumisalue ja sitä laajempi suojavyöhyke, jonka alueella riskiä aiheuttavaa toimintaa tulee välttää. Pohjavesi on arvokas ja uusiutuva luonnonvara, jota voidaan hyödyntää vuodesta toiseen, kun vesivaroja käytetään hallitusti ja pohjavesi pysyy puhtaana. Pohjavesien yleistila on säilynyt kohtuullisen hyvänä, vaikka ihmisen toiminta aiheuttaa pohjavedelle jatkuvan uhkan. Paikallisesti ongelmia ovat aiheuttaneet mm. jätevedet, lietelanta, torjunta-aineet, lannoitteet. Pohjaveden likaamiskielto on ehdoton.

Kerimäkeläisten juomavesi on pohjavettä, joka pumpataan pohjavesiharjusta Louhen Keplakolta ja kirkonkylän Veneenniemestä. Kohonnutta rautapitoisuutta luukuunottamatta, Kerimäen pohjavedenlaatu on hyvä.

 

Ympäristö kuormitus

Itä-Savon Veden merkittävin ympäristönkuormitus on kohdistunut jätevedenpuhdistamoiden purkuvesien vaikutukseen puhdistamoiden alapuolisille vesille.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen vesiensuojelun valtakunnallisista tavoitteista vuoteen 2015 saakka. Tavoitteena on vähentää rehevöitymistä aiheutuvaa kuormitusta ja haitallisista aineista johtuvia riskejä, suojella pohjavesiä ja vesiluonnon monimuotoisuutta sekä kunnostaa vesiä.

Merkittävimpiä vesistön kuormittajia ovat yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet, maa- ja metsätalous, haja-asutus, kalankasvatus sekä ilman välityksellä leviävä kaukokulkeuma, vesistöihin kohdistuvaa pistekuormitusta on lupaehdoin ja tarkkailuvelvottein pystytty selvästi vähentämään mutta hajakuormituksen osuus on edelleen merkittävän suuri.

Vaikka Puruveden tila kokonaisuutena on erinomainen, Kerimäen taajaman edustan ja Jouhenlahden veden tila on ollut selvästi heikompi. Jätevedenpuhdistamon vaikutus Jouhenlahden veden tilan heikentäjänä on ollut merkittävä yhdessä Jouhenjoen valumavesien kanssa. Etelä-Savon ympäristökeskuksen selvityksen perusteella on arvioitu, että Jouhenlahden typpi- ja fosforikuormituksesta noin puolet on jätevedenpuhdistamon purkuvesistä aiheutuvaa. Vaikutus on näkynyt kohonneina ravinnepitoisuuksina, kohonneena biologisena hapenkulutuksena ja hygienian heikkenemisenä.

Kerimäen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneeraus lähtöpumppaamoksi ja siirtoviemärin rakentaminen Kerimäeltä Savonlinnaan vuonna 2009 poisti puhdistamon purkuvesikuormituksen Puruvedestä kokonaan. Tämän odotetaan näkyvän lähivuosien aikana Jouhenlahden veden tilan selvänä paranemisena.

Savonlinnan Pihlajanniemen puhdistamon puhdistusteho on suurena laitoksena hyvä. Jätevedenpuhdistamon vaikutus vesistön kuormittajana on Savonlinnassa suhteellisesti vähäinen, sillä puhdistamon purkuvedet sekoittuvat voimakkaasti virtaavaan veteen.

 

Alla olevassa tiedostossa on esitelty Itä-Savon Veden toiminta-alue.